Wersja PDF Wersja XML Drukuj  

Polityka prywatności

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)

 

Informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych [ADO] jest  Prezydent Miasta Gdyni
  ( Gdynia 81-382, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 66 88 000).
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@gdynia.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez platformę Cyfrowego Urzędu. Oznacza to, że dane będą przetwarzane w celu realizacji wybranych usług udostępnionych na Cyfrowym Urzędzie  zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w powyższych celach jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, obowiązku wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, obowiązków wynikających z przepisów Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz przepisów właściwych dla poszczególnych usług cyfrowych udostępnionych na platformie Cyfrowego Urzędu.
 5. Administrator dba o bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach Portalu, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
 6. Wszystkie informacje o Użytkownikach zbierane są automatycznie, z chwilą odwiedzenia przez nich stron internetowych Portalu. Informacje te mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w związku z korzystaniem z Portalu, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych Portalu.
 7. Administrator jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania przez nich z Portalu, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał ze strony internetowej Portalu, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.
 8. Portal w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 9. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Portalu, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony Portalu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki Portalu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników.
 10. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:

  a. w przeglądarce Internet Explorer,
  b. w przeglądarce Mozilla Firefox,
  c. w przeglądarce Chrome,
  d. w przeglądarce Opera, albo
  e. w przeglądarce Safari

  z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Portalu.
 11. Portal korzysta także z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików cookies anonimowe informacje o stronach Portalu odwiedzanych przez poszczególnych jego Użytkowników. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.
 12. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez ADO na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia do przetwarzania w ściśle określonych sytuacjach, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność bankową (płatności on-line), operatorowi pocztowemu lub kurierowi jak również podmiotom realizującym archiwizację oraz zadania w zakresie utrzymania i rozwoju Cyfrowego Urzędu.
 13. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
 14. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głównie
  z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przepisów merytorycznych lub Kodeksu postępowania administracyjnego.
 15. ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Podanie przez Państwa danych osobowych, może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, w związku z powyższym podanie danych jest niezbędne do realizacji usług świadczonych przez platformę Cyfrowego Urzędu. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji takiej usługi.
 17. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.

 

 
Metryka
Liczba odwiedzin: 7696
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Gdyni
Osoba wprowadzająca informację: Piotr Wiśniewski
Osoba odpowiedzialna za informację: Piotr Wiśniewski
Czas wytworzenia: 2018-05-29 11:31:41
Czas publikacji: 2018-05-29 13:09:06
Data przeniesienia do archiwum : Brak
Kontakt: 586688603
Kontakt: 586688603