Nazwa usługi: Wydanie decyzji o przyznaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Zdrowia
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 82 500 wew. 2500
fax. 58 66 82 502
pokój nr 503
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
   
Sposób załatwienia sprawy: Decyzję przyznającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydaje się na okres 90 dni od dnia złożenia wniosku.
1. Złożenie wniosku.
2. Przeprowadzenie przez pracownika socjalnego MOPS wywiadu środowiskowego stwierdzającego: spełnienie kryterium dochodowego (dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości nieprzekraczającej 634 zł, dla osoby w rodzinie w wysokości nieprzekraczającej 514 zł), potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego i zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wydanie decyzji prezydenta miasta potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy nieubezpieczonego.
4. Przekazanie decyzji stronie.
   
Opłaty:

Brak.

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 581, z późn. zm.)
- Art. 54
- Art. 2, ust. 1, pkt. 2
Ustawa
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 163, z późn. zm.)
- Art. 8
- Art. 12
Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 1058)
Ustawa
Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23, z późn. zm.)
- Art. 104
- Art. 108
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny: Musisz się zalogować aby wypełnić formularz elektroniczny
   
Formularze tradycyjne: WNIOSEK o przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: