Nazwa usługi: Gdyński Inkubator Aktywności
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ulica 3 Maja 27/31
81-364 Gdynia
tel. 58 66 13 541
fax. 58 62 18 098
pokój nr 1. Adres do korespondencji: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
poniedziałek - piątek:

   
Wymagane dokumenty:
  • Ankieta DOKI - gdyński inkubator aktywności
  • dla osób niepełnoletnich dodatkowo oświadczenie przedstwiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w projekcie.
   
Sposób załatwienia sprawy: Zgłoszenia do projektu dokonuje się poprzez wypełnienie formularza elektronicznego.
Osoby niepełnoletnie (decyduje moment składania Ankiety) zobowiązane są załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w projekcie, podpisane przez ich przedstawiciela ustawowego.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. - O samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318)
Ustawa
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1536 z późn. zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 37428_fileot.doc
31211_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: