Nazwa usługi: Przystąpienie do egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką osobową oraz wydanie zaświadczenia potwierdzającego pozytywny wynik z egzaminu
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
 al. marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58-66-88-725
fax. 580-66-88-702
pok. 220
od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

   
Wymagane dokumenty:
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką
  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
   
Sposób załatwienia sprawy: Zainteresowany składa wniosek o przystąpienie do egzaminu ze znajomości przepisów w zakresie transportu drogowego taksówką.

Szkolenie przygotowujące kierowców w zakresie transportu drogowego taksówką organizują:
1. Ośrodek Szkolenia Kierowców CREDO
80/152 Gdańsk ul. Sowińskiego 12
tel. 58 302-32-18

2. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
80-067 Gdańsk ul. Równa 19/21
tel. 58 763-0040 lub 58 763-44-55

3. Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 5
Stowarzyszenie Oświatowe
81-424 Gdynia ul. Kopernika 1 tel.58 622-90-70

4. Zrzeszenie Transportu Prywatnego 81-056 Gdynia
ul. Helska 10 tel. 058 623-56-45

5. TACHO INFO SERWIS
81-078 Gdynia ul. Pawia 8
tel. 58-623-84-27

6. Firma Usługowo Handlowa Luiza Polańska
ul. Rdestowa 65
tel. 58-625-48-10

7. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
“TRANSPORT BEZ BARIER
81-521 Gdynia, Al. Zwycięstwa 187/1
tel. 58 6680000, kom. 726 606 606

8. DARIUSZ NAWARA TAXI OSOBOWE
30-838 Kraków ul. Heleny 24/76
kom. 510 616 834
www.KursLicencjaTAXI.pl
biuro@kurslicencjataxi.pl

09. TRANS ADVICE
DAWID ŁUKOWSKI
81-356 Gdynia ul. Starowiejska 1/303
kom. 791-549-314

10. Taxi szkolenia – TELE-VAN
81-591 Gdynia, ul. Imbirowa 16
Tel. 58-620-25-00
www.taxiszkolenia.pl

11. SIMITRONIK
Serwis Elektroniczno-Mechaniczny
81-006 Gdynia, ul. Morska 190
Tel. 58-624-39-72
kom. 889-857-949
   
Opłaty:

Opłata administracyjna za przystąpienie do egzaminu od 1 lutego 2013 wynosi:
268,95 zł.
Stawki opłat za uczestnictwo w egzaminie, podlegają zmianom w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, licząc od następnego miesiąca po miesiącu, w którym wskaźnik ten został ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia – Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta: NORDEA BANK POLSKA S.A. I/O GDYNIA
44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 – z dopiskiem „egzamin taxi”.

Egzamin taxi (268.95 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.)
Rozporządzenie
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką (Dz. U. z 2002 r. Nr 12 poz. 118)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 59893_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: