Nazwa usługi: Realizacja inwestycji w trybie Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Realizacji Inwestycji
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 307
fax. 58 66 88 302
II piętro, pokój nr 237.
poniedziałek - piatek: 10:00 - 14:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek wraz z deklaracją udziału
  • zgoda Inicjatora na przepisanie na Gminę pozwolenia na budowę
  • projekt budowlany i wykonawczy inwestycji
  • przedmiar robót dla oferentów
  • kosztorys inwestorski z przedmiarem robót
  • specyfikacja techniczna
  • pozwolenie na budowę
  • opinia Rady Dzielnicy
  • dokumentacja przetargowa na nośniku CD (bez kosztorysu inwestorskiego).
   
Sposób załatwienia sprawy: Odpowiedź Wnioskodawca otrzyma drogą pocztową lub odbierze osobiście w pok. 237 na II piętrze Urzędu. Czas załatwienia sprawy zależy od zakresu inwestycji.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Sześć tygodni od daty wpływu kompletnego wniosku- ujęcie inwestycji w wykazie LII lub odmowa.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie na piśmie do Prezydenta Miasta.
   
Podstawa prawna: Inne
Uchwała nr XXI/408/12 Rady Miasta Gdyni z 27 czerwca 2012r. zmienionej Uchwałą nr XXIII/494/12 Rady Miasta z dnia 26 września 2012r. oraz Uchwałą nr XXVIII/685/17 dnia 1 lutego 2017r
Ustawa
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994, z późn. zm.)
Ustawa
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 450, z późn. zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny: Musisz się zalogować aby wypełnić formularz elektroniczny
   
Formularze tradycyjne: 50961_fileot.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: