Nazwa usługi: Realizacja inwestycji w trybie Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Realizacji Inwestycji
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 307
fax. 58 66 88 302
II piętro, pokój nr 237.
poniedziałek - piatek: 10:00 - 14:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek wraz z deklaracją udziału
  • zgoda Inicjatora na przepisanie na Gminę pozwolenia na budowę
  • projekt budowlany i wykonawczy inwestycji
  • przedmiar robót dla oferentów
  • kosztorys inwestorski z przedmiarem robót
  • specyfikacja techniczna
  • pozwolenie na budowę
  • opinia Rady Dzielnicy
  • dokumentacja przetargowa na nośniku CD (bez kosztorysu inwestorskiego).
   
Sposób załatwienia sprawy: Odpowiedź Wnioskodawca otrzyma drogą pocztową lub odbierze osobiście w pok. 237 na II piętrze Urzędu. Czas załatwienia sprawy zależy od zakresu inwestycji.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Sześć tygodni od daty wpływu kompletnego wniosku- ujęcie inwestycji w wykazie LII lub odmowa.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie na piśmie do Prezydenta Miasta.
   
Podstawa prawna: Inne
Uchwała Rady Miasta nr XII/457/99 z dnia 27.10.1999r
Ustawa
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759)
Ustawa
Ustawa o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591)
Ustawa
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny: Musisz się zalogować aby wypełnić formularz elektroniczny
   
Formularze tradycyjne: 50961_fileot.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: