Nazwa usługi: Pozwolenie wodnoprawne
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Środowiska Referat Ocen Środowiskowych
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 88 480
fax. 58 66 88 470
Kancelaria ogólna pokój nr 512, 517-519
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
 • 1. Wniosek zgodnie z art. 131 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą”
 • 2. operat wodnoprawny zgodny z art. 132 „ustawy” (2 egzemplarze + wersja elektroniczna);
 • 3. decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego;
 • 4. opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym;
 • 5. inne dokumenty w przypadkach określonych w art. 131 pkt 2a - 4 „ustawy”
 • 6. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów;
 • 7. w przypadku prowadzenia działań m.in. w obrębie cieków naturalnych oraz na obszarach form ochrony przyrody: dowody wypełnienia obowiązków wynikających z art. 118 ust. 1, 6 i 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1651 ze zmianami):
 • - zgłoszenie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku;
 • - oświadczenie wnioskodawcy o braku wniesienia sprzeciwu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku do zgłoszenia;
 • - decyzja o warunkach prowadzenia działań;
 • 8. dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
 • 9. w przypadku ustanowienia pełnomocnika inwestora, oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
   
Opłaty:

Nr konta: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
1. Tytuł wpłaty: opłata za pozwolenie(a) wodnoprawne/ przedmiot pozwolenia wodnoprawnego/ lokalizacja
- Kwota: 217 zł za pozwolenie
2. Tytuł wpłaty: opłata za pełnomocnictwo udzielone Pani/Panu…
- Kwota: 17 zł

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z KPA do 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku lub do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych, przy czym do ww. terminu nie wlicza się okresów opóźnień, spowodowanych z winy Strony albo z przyczyn niezależnych od Organu.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)
- Art. 131
- Art. 132
Ustawa
Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: