Nazwa usługi: Wydawanie duplikatów (zaświadczeń o wpisie do ewidencji/decyzji o wykreśleniu wpisu)
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 82 010, 58 66 82 011
fax. 58 66 82 012
e-mail: gcwp@gdynia.pl
Adres do korespondencji:
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • - wniosek o wydanie duplikatu, sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości lub do pobrania poniżej w części Druki
  • - dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość (do wglądu)
  • - dowód wpłaty lub kopia przelewu
   
Sposób załatwienia sprawy: Duplikat można odebrać osobiście w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości lub może być doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).

Do odbioru zaświadczenia konieczne jest posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość.
   
Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie duplikatu: strona / x 5zł (opłata zostanie naliczona w momencie wykonania dokumentu).
Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu Miasta (sala mieszkańców) lub dokonać przelewu na konto: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Dochodów, nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 - PKO Bank Polski S.A
W przelewie należy wskazać tytuł np. opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej (0.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Nie dłużej niż w ciągu 3 dni.
   
Tryb odwoławczy: Brak.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960r., Nr 30, poz. 168, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny: Musisz się zalogować aby wypełnić formularz elektroniczny
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o wydanie duplikatu.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: