Nazwa usługi: Czasowa rejestracja pojazdu
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 735, 58 66 88 736, 58 66 88 737, 58 66 88 738, 58 66 88 739
fax. 58 62 02 044
Sala Obsługi Mieszkańców (półpiętro) pokój nr 59

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o czasową rejestrację pojazdu wraz z załącznikami, wymienionymi poniżej
  • W przypadku wywozu pojazdu za granicę strona zwraca dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, dowód własności pojazdu
  • W przypadku przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu właściciel dołącza dowód własności pojazdu (np. oryginał faktury VAT, rachunku uproszczonego)
  • W przypadku przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy, właściciel oddaje do depozytu dotychczasowe tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd jest zarejestrowany na terytorium RP
  • Dokument określający tożsamość właściciela a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, b) pełnomocnika
  • W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach. W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu
  • Potwierdzenie wniesienia opłat
  • Umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC do wglądu
  • W przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty: a) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) b) wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon).
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o czasową rejestrację pojazdu na wniosek właściciela w celu umożliwienia:
1) wywozu pojazdu za granicę,
2) przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP,
3) przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy

W przypadku negatywnie zweryfikowanego wniosku nieodpowiadającego wzorowi i wymaganiom, lub niezałączenia wszystkich wymaganych dokumentów, właściciel pojazdu (właściciele) zostanie wezwany do uzupełnienia dokumentów. Po otrzymaniu pozytywnie zweryfikowanego wniosku, właściciel pojazdu (właściciele pojazdu) będzie wezwany, do przekazania do tut. Urzędu w wyznaczonym terminie oryginałów wymaganych dokumentów oraz tablic rejestracyjnych, jeżeli ich dołączenie jest wymagane. Równocześnie zostanie wyznaczony termin zgłoszenia się w tut. Urzędzie celem odbioru dokumentów oraz decyzji o czasowej rejestracji pojazdu.
   
Opłaty:

1) Opłata skarbowa za pełnomocnictwo. Zwalnia się z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
2) Opłata za czasową rejestrację pojazdu wraz z opłatą ewidencyjną. Dowód wpłaty z tytułu opłat związanych z rejestracją pojazdu musi zawierać: numer VIN/nadwozia i numer rejestracyjny pojazdu.

Nr konta:
Ad. 1) 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
Ad. 2) 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045

Tytuł wpłaty:
Ad. 1) W tytule wpłaty należy podać informację, że jest to opłata skarbowa oraz sprawę, w której wnoszona jest opłata
Ad. 2) W tytule wpłaty należy podać informację, że jest to opłata za czasową rejestrację pojazdu wraz z opłatą ewidencyjną oraz należy podać nr VIN pojazdu, którego opłata dotyczy

Kwota (w zł):
Ad. 1) 17 zł
Ad. 2) W przypadku złożenia wniosku o rejestrację czasową w celu przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP lub przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy:

Opłata za wydanie tablicy/tablic tymczasowej/tymczasowych:
- na samochód 30 zł + 0,50 zł
- na przyczepę 15,00 zł + 0,50 zł
- na motocykl 12 zł + 0,50 zł
- na motorower 12 zł + 0,50 zł

Opłata za:
- pozwolenie czasowe 18,50 zł + 0,50 zł
- komplet nalepek na tablice tymczasowe 12,50 zł (dotyczy pojazdów samochodowych z wyjątkiem motocykli, motorowerów, przyczep, ciągników rolniczych, pojazdów samochodowych innych)
- nalepkę na tablicę tymczasową 6,25 zł (dotyczy motocykli, motorowerów, przyczep, ciągników rolniczych, pojazdów samochodowych innych)

W przypadku złożenia wniosku o rejestrację czasową w celu wywozu pojazdu za granicę
Opłata za wydanie tablicy/tablic tymczasowej/tymczasowych:
- na samochód 80 zł + 0,50 zł
- na przyczepę 40,00 zł + 0,50 zł
- na motocykl 40 zł + 0,50 zł
- na motorower 30 zł + 0,50 zł

Opłata za:
- pozwolenie czasowe 18,50 zł + 0,50 zł
- komplet nalepek na tablice tymczasowe 12,50 zł

   
Czas załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca.
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015r., poz. 681)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach Instrukcji (załącznik nr 1) (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1727)
Ustawa
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z późn. zm.)
- Art. 74
- Art. 75, ust. 2
Ustawa
Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 392, z późn. zm.)
- Art. 84, ust. 2, pkt. 1d
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1628)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1114)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003r., Nr 230, poz. 2302, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1522)
- par. 6, ust. 3
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o czasową rejestrację pojazdu.rtf
Pełnomocnictwo.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: