Nazwa usługi: Odtworzenie treści aktu małżeństwa
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat ds. Rejestracji Małżeństw
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58-66-88-110, 58-66-88-112
fax. 58-66-88-124

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00:

   
Wymagane dokumenty:
 • Odtworzenie treści aktu małżeństwa sporządzonego:
 • 1) w kraju
 • wniosek elektroniczny
 • zaświadczenie z USC, w którym powinien znajdować się akt, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie księgi
 • dokument potwierdzający fakt sporządzenia aktu stanu cywilnego (odpisy zaginionego lub zniszczonego aktu)
 • posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtwarzanym akcie
 • Sporządzenie, odtworzenie treści aktu małżeństwa sporządzonego:
 • 2) za granicą
 • wniosek elektroniczny
 • dokument potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelniona kopia + oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentu dokonanego przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego.
 • Kopie wymaganych dokumentów należy zeskanować i dołączyć do wniosku, natomiast oryginały należy wysłać pocztą.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia sporządzenie/odtworzenie aktu małżeństwa sporządzonego w kraju bądź za granicą.

1) Odtworzenia treści aktu małżeństwa sporządzonego w kraju dokonuje się w przypadku zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego.
2) Odtworzenia treści aktu małżeństwa sporządzonego za granicą dokonuje się w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami.
3) Wniosek o odtworzenie/sporządzenie aktu małżeństwa składa się do wybranego kierownika USC.
4) Dokonując odtworzenia treści zagranicznego aktu małżeństwa, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami sporządzonymi w RP, kierownik USC na wniosek osoby, której akt dotyczy może dostosować pisownię do reguł pisowni polskiej.
5) Jeżeli wniosek dotyczy odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, ale nie zawierającego zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa lub nazwiska dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym ww. wniosku. Jeżeli nie zrobią tego od razu, to oświadczenia takie można złożyć w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał odtworzenia.
6) Sporządzenie aktu małżeństwa polega na zarejestrowaniu małżeństwa, które nastąpiło w państwie w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.

- złożenie wniosku
- złożenie dokumentów oraz zaświadczeń
- wydanie odpisu zupełnego
   
Opłaty:

Opłata skarbowa:
- 39,00 zł - odpis zupełny wydany po sporządzeniu/ odtworzeniu aktu.

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 17.
Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

Opłata za odtworzenie treści aktu małżeństwa (39.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.
   
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmawiającej odtworzenia treści aktu małżeństwa przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)
- Art. 99
- Art. 109-113
- Art. 133
Ustawa
ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
Rozporządzenie
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330)
Ustawa
Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o odtworzenie aktu małżeństwa.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: