Nazwa usługi: Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat do spraw Archiwum USC
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58-66-88-119
fax. /58/ 66 88 124
parter, pok. 19
w godzinach: od poniedziałku do piątki od 8.00 do 16.00:

   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek elektroniczny
  • oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie wraz z klauzulą prawomocności
  • oryginał świadectwa sporządzonego przez właściwy organ państwa członkowskiego UE na formularzu określonym w załączniku I do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003
  • oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego
  • Kopie wymaganych dokumentów należy zeskanować i dołączyć do wniosku, natomiast oryginały należy wysłać pocztą.
   
Sposób załatwienia sprawy: 1) Zgodnie z art. 1146 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:
a) nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;
b) zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;
c) pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;
d) strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;
e) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;
f) jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;
g) uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego)

2) W przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane zaocznie, wnioskodawca przedstawia dodatkowo dokument potwierdzający, iż strona pozwana otrzymała dokument wszczynający postępowanie lub równorzędny i że zgadza się z orzeczeniem.

Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego wraz załącznikami można składać:
- osobiście
- za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku należy dodatkowo przedłożyć również pełnomocnictwo do złożenia wymaganych dokumentów)
- poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio do USC
   
Opłaty:

Opłata skarbowa:
- 11 zł - za czynność wpisania wzmianki dodatkowej

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 23.
Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

Opłata za wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE (11.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie, chyba, że sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.)
- Art. 1145-1147
Ustawa
ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)
- Art. 24
Ustawa
ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
Inne
rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dn. 27.11.2003r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Dz.U. UE.L. z 2003 r. Nr 338, poz.1)-art. 1 ust.1 pkt. a oraz art. 37 i 39
Ustawa
ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
Rozporządzenie
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o wpisanie zagranicznego wyroku rozwodowego.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: