Nazwa usługi: Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat ds. Rejestracji Małżeństw
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58-66-88-110, 58-66-88-112
fax. /58/ 66 88 124
parter, pok. 17
w godzinach: od poniedziałku do piątki od 8.00 do 16.00:

   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek elektroniczny
  • dokumenty potwierdzające powody skrócenia miesięcznego terminu wymienione w uzasadnieniu wniosku
   
Sposób załatwienia sprawy: Zasadniczo małżeństwo przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby złożyły zapewnienia. Kierownik USC może jednak zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
   
Opłaty:

39,00 zł - zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od złożenia zapewnień
Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 17.
Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do składanych dokumentów.

Opłata za skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa (39.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie
   
Tryb odwoławczy: W przypadku odmowy przez kierownika USC wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby zamierzają je zawrzeć, złożyły zapewnienie – zawiadamia on pisemnie zainteresowane strony. Osoby te w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)
- Art. 89
Ustawa
ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.)
- Art. 4
Ustawa
ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
Rozporządzenie
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o przyspieszenie terminu ślubu.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: