Nazwa usługi: Odtworzenie treści aktu zgonu
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat ds. Zgonów
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58-66-88-113, 58-66-88-120
fax. /58/ 66 88 124
parter, pok. 20
w godzinach: 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku :

   
Wymagane dokumenty:
  • 1) Odtworzenie treści aktu zgonu sporządzonego w kraju
  • wniosek elektroniczny
  • zaświadczenie z USC, w którym powinien znajdować się akt, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie księgi
  • dokument potwierdzający fakt sporządzenia aktu stanu cywilnego (odpisy zaginionego lub zniszczonego aktu)
  • posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtwarzanym akcie
  • 2) Sporządzenie, odtworzenie treści aktu zgonu sporządzonego za granicą
  • wniosek elektroniczny
  • dokument potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelniona kopia + oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentu dokonanego przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego.
  • Kopie wymaganych dokumentów należy zeskanować i dołączyć do wniosku, natomiast oryginały należy wysłać pocztą.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia odtworzenia treści aktu zgonu sporządzonego w kraju bądź za granicą.


1) Odtworzenia treści aktu zgonu sporządzonego w kraju dokonuje się w przypadku zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego.
2) Odtworzenia treści aktu zgonu sporządzonego za granicą dokonuje się w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami.
3) Wniosek o odtworzenie/sporządzenie aktu zgonu składa się do wybranego kierownika USC.
4) Sporządzenie aktu zgonu polega na zarejestrowaniu zgonu, który nastąpił za granicą i nie został tam zarejestrowany. Dotyczy to także rejestracji zgonu, który nastąpił w państwie w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.

- złożenie wniosku
- złożenie dokumentów oraz zaświadczeń
- wydanie odpisu zupełnego
   
Opłaty:

Opłata skarbowa:
- 39,00 zł - odpis zupełny wydany po sporządzeniu/ odtworzeniu aktu.

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 20.
Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

Opłata za odtworzenie treści aktu zgonu (39.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.
   
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmawiającej odtworzenia treści aktu zgonu przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)
- Art. 99
- Art. 109-113
- Art. 133
Ustawa
ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
Rozporządzenie
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330)
Ustawa
Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o odtworzenie aktu zgonu.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: