Nazwa usługi: Wydanie decyzji administracyjnej o wykreśleniu żłobka/klubu dziecięcego z Rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdyni
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Zdrowia
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 668 25 01, 58 668 25 06
fax. 58 668 25 02
pokój nr 504
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–16:00:

   
Wymagane dokumenty:
     
  Sposób załatwienia sprawy: 1. Złożenie wniosku o wykreślenie z Rejestru.
  2. Wydanie decyzji administracyjnej o wykreśleniu żłobka z Rejestru.
     
  Opłaty:

  bez opłat

     
  Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
     
  Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
     
  Podstawa prawna: Ustawa
  Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 157)
  - Art. 32
  - Art. 34
  Rozporządzenie
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie druków elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2014r., poz. 193)
     
  Inne informacje:
     
  Formularz elektroniczny: Musisz się zalogować aby wypełnić formularz elektroniczny
     
  Formularze tradycyjne: wniosek o wykre_lenie z rejestru __obków klubów dzieci_cy_.pdf
     
  Dokumenty dodatkowe:
     
  Usługi powiązane: