Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia o wpisaniu żłobka/klubu dziecięcego do Rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdyni
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Zdrowia
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 668 25 01, 58 668 25 06
fax.
pokój nr 504
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–16:00:

   
Wymagane dokumenty:
  • 1. Wniosek o wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych.
  • 2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka.
  • 3. Kopia dowodu opłaty za wpis do rejestru.
  • 4. Pozytywna Opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.
  • 5. Pozytywna Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
  • 6. Statut żłobka.
  • 7. Regulamin Organizacyjny żłobka/klubu dziecięcego.
   
Sposób załatwienia sprawy: 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
2. Dokonanie opłaty za wpis do rejestru.
3. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu żłobka/klubu dziecięcego do Rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdyni.
   
Opłaty:

30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
   
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do Rejestru stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 157)
- Art. 26-28
- Art. 30
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie druków elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2014r., poz. 193)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny: Musisz się zalogować aby wypełnić formularz elektroniczny
   
Formularze tradycyjne: wniosek o wpis do rejestru __obków i klubów dzieci_cych.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: