Nazwa usługi: Rejestracja pojazdu
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
aleja Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58-66-88-735, 58-66-88-736, 58-66-88-737, 58-66-88-739
fax. 58 620-20-44
Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/, Rejestracja pojazdów - stanowiska: 23 - 29, wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych - stanowiska 21 - 22, informacja stanowisko 20
od poniedziałku od piątku w godzinach: 7.00 - 18.00: , (oprócz świąt) sobota od 8.00 do 14.00 tel. 58 66 88 739:

   
Wymagane dokumenty:
  • Rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie dokumentów wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym:
  • dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu (w przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu),
  • karty pojazdu, jeżeli była wydana,
  • świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane,
  • zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przezwłaściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,
  • dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
  • dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
  • dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.W przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e), od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego pojazdu.
  • Wymagania szczegółowe dotyczące rejestracji pojazdów, w tym pojazdów zabytkowych, pojazdów sprowadzanych z zagranicy znajdują się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1522).
  • Wyjątki w zakresie przedstawiania dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdów, określone są w art. 72 ust. 2, 2a i 2b ustawy – Prawo o ruchu drogowym. W indywidualnych sprawach w oparciu o obowiązując przepisy prawa organ rejestrujący rozstrzyga o możliwości zastosowania wyłączenia.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia rejestracja pojazdu:
- nowego zakupionego w Polsce;
- używanego zarejestrowanego w Polsce;
- marki SAM;
- nowego sprowadzonego z zagranicy;
- używanego sprowadzonego z zagranicy;
- zabytkowego
   
Opłaty:

1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
2. Opłaty:
- tablice rejestracyjne:
* na samochód- 80,00 zł.(2 tablice)
* na przyczepę- 40,00 zł (1 sztuka)
* na motocykl- 40,00 zł (1 sztuka)
* na motorower- 30,00 zł (1 sztuka)
* tablice indywidualne - 1 000,00 zł (2 sztuki)
- dowód rejestracyjny- 54,00 zł
- pozwolenie czasowe- 13,50 zł
- komplet znaków legalizacyjnych- 12,50 zł
- nalepka kontrolna- 18,50zł (dla pojazdów samochodowych z wyjątkiem motocykli)
3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
- dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
- pozwolenia czasowego - 0,50 zł
- zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnej - 0,50 zł
- nalepki kontrolnej - 0,50 zł

   
Czas załatwienia sprawy: tryb ustawowy przewiduje okres nie przekraczający 30 dni na wydanie decyzji o rejestracji stałej pojazdu ( termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu).
   
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z późn. zm.)
- Art. 72, ust. 1 i 2
- Art. 73
- Art. 74
- Art. 77
Rozporządzenie
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014r., poz. 1522, z późn. zm.)
Ustawa
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783, z późn. zm.)
Rozporządzenie
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003r., Nr 230, poz. 2302, z późn. zm.)
Ustawa
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267, z późn. zm.)
Ustawa
ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2015r., poz. 140, z późn. zm.)
- Art. 12, ust. 2
Ustawa
ustawa o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014r., poz. 752, z późn. zm.)
- Art. 109
Rozporządzenie
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2014r., poz. 451)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 93267_fileot.rtf
93266_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: