Nazwa usługi: Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców miasta Gdyni
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 6688728
fax. 58 6688767
Pokój nr 60
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00, sobota: 8:00 - 14:00

   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców oraz pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
  • skan dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
   
Sposób załatwienia sprawy: 1) wójt przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców jest obowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy

2) poprzez stałe zamieszkanie należy rozumieć faktyczne przebywanie pod określonym adresem z zamiarem stałego pobytu
3)w przypadku posiadania umowy najmu lokalu należy dołączyć do wniosku jej kserokopię

4) obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, którzy są wpisani do stałego rejestru wyborców mają prawo głosować w wyborach do rady gminy i wyborach wójta, w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach do rad dzielnic
   
Opłaty:

Bez opłat

   
Czas załatwienia sprawy: 5 dni od daty wniesienia wniosku
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Gdyni, Plac Konstytucji 5. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Skarga jest zwolniona z opłat
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1316 z późn. zm.)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW 2018.pdf
Deklaracja do rejestru wyborców 2018.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: