Nazwa usługi: Udostępnienie spisu wyborców oraz rozpatrzenie reklamacji na nieprawidłowości w spisie wyborców
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58-66-88-728
fax. 58 6688767
pokoj nr 60
poniedziałek - piatek: 8:00 - 16:00, sobota: 8:00 - 14:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony formularz elektroniczny.
   
Sposób załatwienia sprawy: - udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie lub, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców
- w przypadku nieprawidłowości, po wniesieniu reklamacji ustnie do protokołu lub pisemnie - wydanie decyzji administracyjnej, którą można odebrać osobiście w pok. 60 lub która może zostać doręczona za pośrednictwem poczty (zgodne z życzeniem wnioskodawcy); przy odbiorze osobistym konieczne jest posiadanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość
   
Opłaty:

bez opłat

   
Czas załatwienia sprawy: - od ręki - w przypadku udostępnienia spisu wyborców

- 2 dni - na wydanie decyzji od daty wniesienia reklamacji
   
Tryb odwoławczy: na decyzję nieuwzględniającą reklamacji przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Gdyni, Plac Konstytucji 5. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji. Skarga jest zwolniona z opłat.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 5.01.2011r. Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5)
   
Inne informacje: między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy czy został w spisie uwzględniony
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW 2018.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: