Nazwa usługi: Głosowanie przez pełnomocnika
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 6688727-28
fax. 58 6688767
Pokój nr 60
Od 8.00 do 16.00:

   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
  • pisemna zgoda osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
  • kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat
  • kopia zaświadczenia o prawie do głosowania dla osób ujętych w rejestrze wyborców w innej gminie niż wnioskodawca – jeżeli przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia (zaświadczeń o prawie do głosowania nie wydaje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta)
  • kopia dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy taki stosunek istnieje)
   
Sposób załatwienia sprawy: Rozpatrzenie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa możliwe będzie po wpłynięciu zgody na przyjęcie pełnomocnictwa.
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa musi wpłynąć po uprzednim złożeniu wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.
Wyborca obowiązany jest przed sporządzeniem aktu pełnomocnictwa potwierdzić w sposób niebudzący wątpliwości, przed wójtem lub innym upoważnionym pracownikiem urzędu gminy, wolę udzielenia pełnomocnictwa osobie, która wyraziła zgodę na jego przyjęcie.

Wniosek niepotwierdzony w sposób, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpoznania w aktach sprawy.

Jeśli wniosek jest kompletny termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa jest niezwłocznie uzgadniany z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie sporządzenie aktu pełnomocnictwa nie jest możliwe z powodu nieobecności wyborcy, wniosek pozostawia się bez nadania dalszego biegu w aktach sprawy.
   
Opłaty:

Bez opłat


   
Czas załatwienia sprawy: 1)wydanie aktu pełnomocnictwa do głosowania, który można odebrać osobiście w pok.60 lub może zostać doręczony pod wskazany adres (w zależności od wskazania w zgodzie na przyjęcie pełnomocnictwa)
2)w przypadku nieprawidłowości – wezwanie do usunięcia wad wniosku, nieusunięcie ich w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania będzie skutkować odmową sporządzenia aktu pełnomocnictwa
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011r., Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U.z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do: Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego w RP, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2015r., poz. 1724, z późn. zm.)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny: Musisz się zalogować aby wypełnić formularz elektroniczny
   
Formularze tradycyjne: 100265_fileot.pdf
100266_fileot.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: