Nazwa usługi: Głosowanie przez pełnomocnika
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 6688727-28
fax. 58 6688767
Pokój nr 60
poniedziałek - piatek: 8:00 - 16:00, sobota: 8:00 - 14:00

   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
  • pisemna zgoda osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
  • kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat
  • kopia zaświadczenia o prawie do głosowania dla osób ujętych w rejestrze wyborców w innej gminie niż wnioskodawca – jeżeli przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia (zaświadczeń o prawie do głosowania nie wydaje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta)
  • kopia dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy taki stosunek istnieje)
   
Sposób załatwienia sprawy: Rozpatrzenie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa możliwe będzie po wpłynięciu zgody na przyjęcie pełnomocnictwa.
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa musi wpłynąć po uprzednim złożeniu wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.
Wyborca obowiązany jest przed sporządzeniem aktu pełnomocnictwa potwierdzić w sposób niebudzący wątpliwości, przed wójtem lub innym upoważnionym pracownikiem urzędu gminy, wolę udzielenia pełnomocnictwa osobie, która wyraziła zgodę na jego przyjęcie.

Wniosek niepotwierdzony w sposób, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpoznania w aktach sprawy.

Jeśli wniosek jest kompletny termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa jest niezwłocznie uzgadniany z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie sporządzenie aktu pełnomocnictwa nie jest możliwe z powodu nieobecności wyborcy, wniosek pozostawia się bez nadania dalszego biegu w aktach sprawy.
   
Opłaty:

Bez opłat

   
Czas załatwienia sprawy: 1)wydanie aktu pełnomocnictwa do głosowania, który można odebrać osobiście w pok.60 lub może zostać doręczony pod wskazany adres (w zależności od wskazania w zgodzie na przyjęcie pełnomocnictwa)
2)w przypadku nieprawidłowości – wezwanie do usunięcia wad wniosku, nieusunięcie ich w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania będzie skutkować odmową sporządzenia aktu pełnomocnictwa
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do: Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego w RP, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1724 z późn. zm.)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:

   
Formularze tradycyjne: zgoda - pełnomocnictwo do głosowania.pdf
wniosek - pełnomocnictwo do głosowania.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: