Nazwa usługi: Udostępnienie rejestru wyborców oraz rozpatrzenie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 728
fax. 58 66 88 767
e-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl pokój nr 60.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00, sobota: 8:00 - 14:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony wniosek elektroniczny
   
Sposób załatwienia sprawy: - udzielenie informacji o danych osobowych zawartych w rejestrze wyborców
- w przypadku nieprawidłowości, po wniesieniu reklamacji ustnie do protokołu lub pisemnie – wydanie decyzji administracyjnej
   
Opłaty:

Brak.

   
Czas załatwienia sprawy: bezzwłocznie – w przypadku udostępnienia rejestru wyborców
3 dni - na wydanie decyzji od daty wniesienia reklamacji
   
Tryb odwoławczy: Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Gdyni, Plac Konstytucji 5. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Skarga jest zwolniona z opłat.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1316 z późn. zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW 2018.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: