Nazwa usługi: Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gdyni
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 88 465
fax. 58 66 88 452
pokój nr 602. Adres do korespondencji: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
  • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające sytuacje materialną tj. miesięczny dochód netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku i pochodzący z: wynagrodzenia za pracę, stałych zasiłków z pomocy społecznej, emerytur i rent, alimentów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia pielęgnacyjnego, dochodów z działalności gospodarczej, dodatków mieszkaniowych, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych, innych źródeł
  • w przypadku składania wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia/ słuchacza, należy dostarczyć pełnomocnictwo do występowania w sprawie przyznania i odbioru stypendium/zasiłku szkolnego
  • inne dokumenty potwierdzające sytuację wymienioną we wniosku
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gdyni.
Wnioski o przyznanie:
stypendium szkolnego w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy przyjmowane są do 15 września danego roku szkolnego,
zasiłku szkolnego można składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.
Na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do stypendium lub zasiłku i wydaje decyzję.
W przypadku decyzji przyznającej stypendium/zasiłek, uczeń niniejsze stypendium/zasiłek otrzyma:
za pośrednictwem szkoły,
w przypadku szkół niepublicznych bądź mających swą siedzibę poza terenem Gminy Miasta Gdyni w formie przelewu na rachunek wskazany we wniosku lub w kasie nr 3 UM.
Stypendium szkolne:
1) Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, wychowanka lub słuchacza uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy materialnej. W roku szkolnym 2015/2016 kwota ta wynosi 456 zł.

2) Stypendia socjalne nie mają zastosowania w stosunku do Uczniów, wychowanków lub słuchaczy realizujących naukę w klasach zerowych.
   
Opłaty:

Brak.

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, 30 dni, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 60 dni w sprawach szczególnie skomplikowanych.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 80-824 Gdańsk ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem tutejszej Instytucji w terminie 14 dni od daty doręczenia.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
- Art. 104 par. 1
- Art. 106 par. 1
- Art. 107
Ustawa
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572)
- Art. 90d
- Art. 90o
Ustawa
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)
- Art. 8 ust. 1 pkt 2
- Art. 8 ust. 3
Ustawa
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114)
- Art. 6 ust. 2 pkt 2
Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 853 z późn. zm.)
- par. 1 ust. 1 pkt 1b
Inne
Uchwała Rady Miasta Gdyni Nr XXII/459/12 z dnia 29.08.2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni. (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2006r. Nr 97 z późn.zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 34591_fileot.doc
66418_fileot.doc
39868_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: