Nazwa usługi: Dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnego źródła energii
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Samodzielny Referat ds. Energetyki
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 82 350, 58 66 82 351, 58 66 82 352
fax. 58 66 88 470
pokój nr 312. Adres do korespondencji: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • 1) wniosek
  • 2) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy inwestycja,
  • 3) decyzja o podatku od nieruchomości za ostatni pełny rok podatkowy,
  • 4) imienne faktury lub rachunki świadczące o poniesieniu przez dotowanego kosztów inwestycji,
  • 5) dokumentacja fotograficzna wykonanej instalacji.
  • W przypadku, gdy o udzielenie dotacji występuje przedsiębiorca, do wniosku załącza także:
  • 6) zaświadczenie o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o dotację oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości każdej pomocy de minimis otrzymanej albo zaświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
  • 7) informacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w prawie zakresu i informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r. Nr 53 poz. 311 z późn. zmianami)
   
Sposób załatwienia sprawy: analiza złożonych dokumentów
wizja terenowa
przelew kwoty dotacji na konto lub odbiór gotówki w kasie urzędu
   
Opłaty:

Złożenie wniosku wraz z załącznikami jest bezpłatne.

   
Czas załatwienia sprawy: Wnioski są rejestrowane i rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok.
   
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)
- Art. 403 ust. 5
Inne
Uchwała Nr XV/320/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 515)
   
Inne informacje: Wysokość dotacji na zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych wynosi 25% udokumentowanych kosztów inwestycji, ale nie więcej niż: 1) 2500 zł na kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne lub siłownię wiatrową dla budynku jednorodzinnego, 2) 5000 zł na kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne lub siłownię wiatrową dla budynku wielorodzinnego. O dotację mogą ubiegać się podmioty, które zrealizowały inwestycję nie wcześniej niż pięć lat przed złożeniem wniosku o dotację.
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu budowy odnawialnego źródła energii w budynku mieszkalnym na terenie Miasta Gdyni.pdf
   
Dokumenty dodatkowe: Uchwała dotacyjna - tekst ujednolicony.pdf
Uchwała Nr XV-320-15 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r.pdf
Zmiana uchwały dotacyjnej.pdf
   
Usługi powiązane: