Nazwa usługi: Dofinansowanie modernizacji źródła ogrzewania
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Samodzielny Referat ds. Energetyki
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 82 350, 58 66 82 351, 58 66 82 352
fax. 58 66 88 470
pokój nr 312. Adres do korespondencji: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

   
Wymagane dokumenty:
  • 1) wniosek
  • 2) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy inwestycja,
  • 3) imienna umowa z dostawcą ciepła lub paliwa potrzebnego do funkcjonowania zmodernizowanego źródła energii,
  • 4) decyzja o podatku od nieruchomości za ostatni pełny rok podatkowy,
  • 5) imienne faktury lub rachunki świadczące o poniesieniu przez dotowanego kosztów inwestycji,
  • 6) dokumentacja fotograficzna wykonanej instalacji.
  • W przypadku, gdy o udzielenie dotacji występuje przedsiębiorca, do wniosku załącza także:
  • 7) zaświadczenie o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o dotację oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości każdej pomocy de minimis otrzymanej albo zaświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
  • 8) informacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w prawie zakresu i informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r. Nr 53 poz. 311 z późn. zmianami)
  • W uzasadnionych przypadkach do wniosku należy dołączyć inne dokumenty konieczne do ustalenia stanu faktycznego, w szczególności: opinię kominiarską, pozwolenie na budowę instalacji gazowej wraz z projektem, pozwolenie na budowę domu, specyfikację zamówienia dotyczącą zakupionej instalacji, protokół odbioru instalacji, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu, audyt energetyczny, audyt efektywności energetycznej.
   
Sposób załatwienia sprawy: analiza złożonych dokumentów
wizja terenowa
przelew kwoty dotacji na konto lub odbiór gotówki w kasie urzędu
   
Opłaty:

Złożenie wniosku wraz z załącznikami jest bezpłatne.

   
Czas załatwienia sprawy: Wnioski są rejestrowane i rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok.
   
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
   
Podstawa prawna: Ustawa
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)
- Art. 403 ust. 5
Inne
Uchwała Nr XV/320/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 515)
   
Inne informacje: Wysokość dotacji jest iloczynem: zgłoszonej do opodatkowania powierzchni użytkowej lokalu lub budynku, kwoty 3 zł oraz ilości uzyskanych punktów zależnej od źródła energii: miejska sieć ciepłownicza - 10 punktów gaz - 5 punktów olej opałowy - 3 punktów paliwa stałe - 0 punktów Wysokość dotacji: 1) w przypadku zmiany źródła energii z paliwa stałego na gaz dotacja wynosi nie mniej niż 1800 zł, 2) w przypadku zmiany źródła energii z paliwa stałego na miejską sieć ciepłowniczą dotacja wynosi nie mniej niż 3000 zł. W przypadku zmiany źródła energii w nieruchomości dotyczącej tylko ciepłej wody użytkowej wysokość dotacji wynosi 30% wyliczonej kwoty. Wysokość przyznanej dotacji nie może przekroczyć 80% udokumentowanych kosztów inwestycji. O dotację mogą ubiegać się podmioty, które zrealizowały inwestycję nie wcześniej niż pięć lat przed złożeniem wniosku o dotację.
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii w budynku mieszkalnym na terenie Miasta Gdyni.pdf
   
Dokumenty dodatkowe: Uchwała dotacyjna - tekst ujednolicony.pdf
Zmiana uchwały dotacyjnej.pdf
Uchwała Nr XV_320-15 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r.pdf
   
Usługi powiązane: