Nazwa usługi: Wydanie lub wymiana kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Ekorozwoju
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 88 480
fax. 58 66 88 470
pokój nr 515.
Adres do korespondencji:
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek
  • W zależności od rodzaju usługi:
  • zaświadczenia o zdaniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb uprawniające do uzyskania karty Dostarczenie oryginału zaświadczenia do Wydziału Środowiska UM Gdyni
  • poświadczenie posiadania karty lub stara karta w przypadku wymiany lub wydania duplikatu karty
  • Aktualna fotografia Dostarczenie zdjęcia w formacie legitymacyjnej do Wydziału Środowiska UM Gdyni
  • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia wydanie lub wymianę karty wędkarskiej oraz karty łowiectwa podwodnego.
W celu uzyskania karty należy złożyć wniosek elektroniczny lub wniosek tradycyjny w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub kancelarii BIS przy ul. 10 Lutego 24 (budynek PLO) wraz z wymaganymi załącznikami.
Kartę odbiera się w pokoju nr 515 przy ul. 10 Lutego 24 lub otrzymuje korespondencyjnie.
   
Opłaty:

Opłata wydanie karty wędkarskiej
Nr konta:PKO Bank Polski 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045
Tytuł wpłaty: wydanie karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego
Kwota: 10 zł

Płatność (10.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2003 z późn. zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: wniosek_wymiana_duplikat karta łowiectwa podwodnego.doc
wniosek karta łowiectwa podwodnego 2020.doc
wniosek_wymiama_duplikat karta wędkarska.doc
wniosek karta wędkarska-2 2020.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: