Nazwa usługi: Wykup komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Gospodarki Lokalami
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 522, 58 66 88 524, 58 66 88 949
fax. 58 66 88 502
pokój nr 344.
poniedziałek: 12:00 - 16:00, środa: 13:00 - 16:00, piatek: 8:00 - 10:30

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o sprzedaż mieszkania komunalnego na rzecz najemcy (druk do pobrania w pok. 344 lub do ściągnięcia ze strony internetowej Urzędu Miasta Gdyni)
  • opis techniczny lokalu i budynku w którym lokal się znajduje (druk do pobrania w pok. 344 lub do ściągnięcia ze strony internetowej Urzędu Miasta Gdyni) - wypełnia właściwa Administracja Budynków Komunalnych (ABK)
  • kserokopia umowy najmu lub decyzji o przydziale lokalu
  • dowód wpłaty na poczet kosztów wyceny lokalu mieszkalnego: 180,00 zł.
   
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o sprzedaż mieszkania komunalnego na rzecz najemcy wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej znajdującej się w holu głównym Urzędu Miasta Gdyni. Rzeczoznawca majątkowy na zlecenie Urzędu Miasta Gdyni sporządza wycenę lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem we własności (lub użytkowaniu wieczystym) gruntu na którym posadowiony jest budynek mieszkalny.
Ustalenie z zastosowaniem przysługujących wnioskodawcy bonifikat ceny lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem we własności (lub użytkowaniu wieczystym) gruntu na którym posadowiony jest budynek.
Sporządzenie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców (okres publikacji 21 dni).
Oczekiwanie na ewentualne zgłoszenie się byłych właścicieli (okres 21 dni licząc od zdjęcia wykazu).
Wystąpienie do Wydziału Architektoniczno - Budowlanego o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego.
Podpisanie protokołu rokowań z wnioskodawcą (jeżeli wnioskodawca nie wyrazi zgody na cenę lokalu mieszkalnego ustaloną w wyniku opisanej powyżej procedury kwota uiszczona tytułem zapłaty za wycenę ulega przepadkowi).
Podpisanie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem we własności (lub użytkowaniu wieczystym) gruntu po uprzedniej wpłacie należności z tego tytułu przez wnioskodawcę. Należność może zostać rozłożona na raty (pierwsza rata 20% ceny + 9 oprocentowanych rat w jednakowej wysokości).

Bonifikata:
50% dla każdego najemcy, który złożył wniosek,
2% za każdy rozpoczęty 5-cio letni okres zamieszkiwania w danym lokalu na podstawie tytułu prawnego,
25% za jednorazową wpłatę całej ceny nabywanej nieruchomości (przepada przy rozłożeniu spłaty na raty),
5% jeżeli przedmiotem sprzedaży jest jedno z dwóch ostatnich mieszkań komunalnych w danym budynku,
10% dla najemców posiadających uprawnienia kombatanckie.
Maksymalna łączna wysokość bonifikaty nie może przekraczać 80% ceny.
   
Opłaty:

Wniosek zwolniony od opłaty skarbowej. Koszt wyceny lokalu mieszkalnego (180zł) wraz z przynależnym udziałem we własności (lub użytkowaniu wieczystym) gruntu, na którym posadowiony jest budynek mieszkalny.
Płatność przelewem na konto nr 88 1440 1026 0000 0000 0033 5029 w Banku Nordea, lub w kasie UM Gdynia na podstawie dyspozycji z wydziałów merytorycznych.

Płatność (180.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Około czterech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591)
- Art. 18, ust. 1
- Art. 18, ust. 2, pkt. 9, lit. a
- Art. 30, ust. 1
- Art. 30, ust. 2, pkt. 3
Ustawa
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603)
- Art. 28, ust. 1
- Art. 34
- Art. 67, ust. 1
- Art. 68, ust. 1, pkt. 7
- Art. 68, ust. 2, pkt. 3
- Art. 70, ust. 2
- Art. 70, ust. 3
- Art. 70, ust. 4
- Art. 72, ust. 2
- Art. 74, ust. 1
Inne
uchwała nr XVIII/813/98 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 1998 roku w sprawie kryteriów sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
Inne
uchwała Nr 4937/98/II Zarządu Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 1998 roku w sprawie zmiany § 1 uchwały Nr 4434/98/II Zarządu Miasta Gdyni z dnia 30.03.1998 roku w sprawie ustalenia zasad oraz wielkości udzielonych bonifikat od ceny lokalu określonej przez rzeczoznawcę w budynkach wielomieszkaniowych
Inne
uchwała Nr 4938/98/II Zarządu Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 1998 roku w sprawie zmiany § 1 uchwały Nr 4435/98/II Zarządu Miasta Gdyni z dnia 30.03.1998 roku w sprawie ustalenia wielkości bonifikat w przypadku sprzedaży jednorodzinnych oraz dwurodzinnych domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej, bliźniaczej i wolnostojącej wraz z gruntem
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 58842_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: