Nazwa usługi: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego lub terenu będącego własnością gminy w celu umieszczenia reklamy
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Administrowania Gruntami
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 153, 58 66 88 000 wew. 153
fax. 58 66 88 502
pokój nr 206.

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek
  • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców, potwierdzony przez organ rejestrujący nie dawniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku
  • wypis i wyrys z rejestru gruntów
  • mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem z naniesioną lokalizacją reklamy.
   
Sposób załatwienia sprawy: Reklamy wolnostojące na terenach gminy: zawarcie umowy z gminą.
Reklamy w obrębie pasa drogowego: zezwolenia w formie decyzji administracyjnej na zajęcie odcinka pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy.
   
Opłaty:

Reklamy wolnostojące na terenach gminy:
1 m2 reklamy o powierzchni całkowitej poniżej 8 m2 opłata 37zł miesięcznie,
1 m2 reklamy o powierzchni całkowitej od 8 m2 opłata 40zł miesięcznie.
Stawki określone powyżej oblicza się odrębnie za każdą stronę reklamy dwu - lub wielostronnej.
Reklamy w obrębie pasa drogowego:
1 m2 reklamy przy drodze krajowej opłata 2,25 zł dziennie,
1 m2 reklamy przy drodze wojewódzkiej opłata 1,65 zł dziennie,
1 m2 reklamy przy drodze powiatowej opłata 1,35 zł dziennie,
1 m2 reklamy przy drodze gminnej opłata 0,90 zł dziennie.

   
Czas załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od otrzymania.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115)
Inne
Uchwała Nr XXIII/517/04 Rady Miasta Gdyni z 22 września 2004 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
Inne
Zarządzenie Nr 1408/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.03.2007r. w sprawie: zasad umieszczania szyldów i reklam na obiektach i terenach stanowiących własność lub będących w zarządzie Gminy Miasta Gdyni.
Inne
Zarządzenie Nr 5476/04/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05 maja 2004r. w sprawie zawierania umów i udzielania zezwoleń na ekspozycję reklam na obiektach i terenach stanowiących własniość lub będących w zarządzie Gminy Gdynia
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 32304_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: