Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 728
fax. 58 66 88 767
pokój nr 60.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00, sobota: 8:00 - 14:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
   
Sposób załatwienia sprawy: Zaświadczenie mogą otrzymać osoby wpisane do rejestru lub spisu wyborców miasta Gdyni.
Zaświadczenie odbiera się osobiście lub poprzez pisemnie upoważnioną osobę (w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy).
Zaświadczeń nie wydaje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie, do dnia odbioru zaświadczenia – osobiście lub przez pełnomocnika
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)
Rozporządzenie
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny: Wniosek tymczasowo niedostępny
   
Formularze tradycyjne: 50824_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: