Deklaracja dostępności cyfrowej Cyfrowego Urzędu


Wstęp deklaracji

Urząd Miasta Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej Cyfrowego Urzędu Miasta Gdyni zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Cyfrowego Urzęduhttps://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/ 

Dane teleadresowe jednostki:

Gdynia

al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

81-382 Gdynia

Data publikacji strony internetowej: 2014-04-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

  • zamieszczone na stronach Cyfrowego Urząd Miasta Gdyni informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23

Ułatwienia na stronie podmiotowej CU

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • focus wokół elementów nawigacyjnych,
  • wyróżnienie odnośników,
  • mapa strony.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-04-16

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Piotr Wiśniewski 
e-mail: p.wisniewski@gdynia.pl 
Telefon: 586688603

Procedura wnioskowo-skargowa

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Wiśniewski, adres poczty elektronicznej p.wisniewski@gdynia.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje o dostępności architektonicznej zawarte są na stronach podmiotowych BIP Urzędu Miasta Gdyni do którego można kierować elektroniczne wnioski za pośrednictwem Cyfrowego Urząd Miasta Gdyni.

 
 
Metryka
Liczba odwiedzin: 3332
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Gdyni
Osoba wprowadzająca informację: Piotr Wiśniewski
Osoba odpowiedzialna za informację: Brak danych
Czas wytworzenia: 2020-04-16 10:48:22
Czas publikacji: 2020-04-16 10:56:06
Data przeniesienia do archiwum : Brak