Alfabetyczna lista usług

D

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Usługa umożliwia uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Deklaracja o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Do złożenia deklaracji zobowiązani są właściciele nieruchomości z terenu miasta Gdyni, na których zamieszkują mieszkańcy.
W przypadku zabudowy jednorodzinnej deklarację składa właściciel domu jednorodzinnego; w sytuacji, gdy dom jest współwłasnością (np...

Deklaracja wysokości lub zmiany wysokości zobowiązania podatkowego w podatku leśnym od osób prawnych

Deklarację w sprawie podatku leśnego można złożyć w następujący sposób:
- przesłać droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP znajdującej się pod adresem ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd
- umieścić korespondencję w całodobo...

Deklaracja wysokości lub zmiany wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości osób prawnych

Deklarację w sprawie podatku od nieruchomości można złożyć w następujący sposób:
- przesłać droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP znajdującej się pod adresem ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd
- umieścić korespondencję w...

Deklaracja wysokości lub zmiany wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym od osób prawnych

Deklarację w sprawie podatku rolnego można złożyć w następujący sposób:
- przesłać droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP znajdującej się pod adresem ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd
- umieścić korespondencję w całodob...

Deklaracja wysokości lub zmian wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych

Deklaracje na podatek od środków transportowych można złożyć w następujący sposób:
- przesłać droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP znajdującej się pod adresem ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd
- umieścić korespondencję...

Dofinansowanie likwidacji zbiorników bezodpływowych i przyłączenia do kanalizacji miejskiej

Wysokość dofinansowania:
* jednorazowa dotacja w wysokości iloczynu kwoty 100 zł za każdy metr bieżący wykonanego przykanalika (rozumianego jako instalacja zewnętrzna od miejsca włączenia w ulicy do ściany budynku),
* jednorazowa dotacja w wysokości 70%...

Dofinansowanie modernizacji źródła ogrzewania

analiza złożonych dokumentów
wizja terenowa
przelew kwoty dotacji na konto lub odbiór gotówki w kasie urzędu

Dofinansowanie utylizacji odpadów zawierających azbest

Wysokość dofinansowania:
jednorazowa dotacja w wysokości 50% łącznej wartości kosztów, nie więcej niż 3 000 zł dla osób fizycznych,
jednorazowa dotacja w wysokości 50% łącznej wartości kosztów, nie więcej niż 9 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych,
jedn...

Dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnego źródła energii

analiza złożonych dokumentów
wizja terenowa
przelew kwoty dotacji na konto lub odbiór gotówki w kasie urzędu

wyników