Najpopularniejsze usługi

Wydawanie kopii map i dokumentów z zasobu geodezyjno-kartograficznego

- wydruk określonego zakresu i rodzaju mapy / przygotowanie kopii określonego dokumentu
- wydanie kopii mapy / kopii dokumentu

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Przyjęcie zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców miasta Gdyni

1) wójt przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców jest obowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy

2) poprzez stałe zamieszkanie należy rozumi...

Wydanie decyzji o wejściu do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Złożenie wniosku i ewentualne uzupełnienie po otrzymaniu wezwania. Organ wydaje decyzję rozstrzygającą w sprawie.

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty sporządzenia.

Głosowanie przez pełnomocnika

Rozpatrzenie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa możliwe będzie po wpłynięciu zgody na przyjęcie pełnomocnictwa.
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa musi wpłynąć po uprzednim złożeniu wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.
Wyborca obowiązany j...