Nazwa usługi: Informacja o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199)
Ustawa
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie informacji o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni
  • Wniosek dotyczy studium i planów obowiązujących oraz studium i planów,które utraciły ważność
   
Opłaty: Brak
   
Czas realizacji: 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2731