Nazwa usługi: Dzierżawa nieruchomości
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Administrowania Gruntami
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 533, 58 66 88 506, 58 66 88 505, 58 66 88 507, 58 66 88 529
fax. 58 66 88 502
Pokój nr 427, 426, 421, 337.

   
Wymagane dokumenty:
  • Podanie (określenie powierzchni, miejsca i na jaki cel ma być wydzierżawiony grunt)
  • mapa z zaznaczonym terenem ew. dzierżawy wypis z KRS (dla firm).
   
Sposób załatwienia sprawy: Oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas oznaczony do 3 miesięcy nie wymaga sporządzenia Zarządzenia Prezydenta Miasta o wykazie, ani Zarządzenia Prezydenta o wydzierżawieniu. Wykaz sporządza się i podaje do publicznej wiadomości, jeżeli po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Dzierżawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 paragraf 1 pkt.4 kpc.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Średni czas załatwienia sprawy - 3 miesiące.
   
Tryb odwoławczy: Umowa cywilnoprawna - nie przysługuje tryb odwoławczy wynikający z kpa.
   
Podstawa prawna: Inne
ustawa o gospodarce nieruchomościami
Inne
ustawa o samorządzie gminnym
Inne
prawo miejscowe (Uchwała Rady Miasta Gdyni Nr XIX/438/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad oddawania w dzierżawę lub najem oraz obciążania nieruchomości gminnych)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: