Nazwa usługi: Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Promocji i PR
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 82 535, 58 66 82 536
fax. 58 66 82 537
e-mail: turystyka@gdynia.pl
pokój nr 13.
Adres do korespondencji:
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim
  • przedsiębiorca lub rolnik zgłaszający do ewidencji inny obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie, jest obowiązany podać numer NIP oraz numer wpisu do KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - o ile taki posiada
  • Opinia sanitarna Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdyni.
   
Sposób załatwienia sprawy: Pozytywne rozpatrzenie wniosku i wpisanie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim.

Obiekty prowadzące działalność noclegową i posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych zobowiązane są do przekazywania co miesiąc sprawozdań na formularzu KT-1. Obiekty posiadające maksymalnie 9 miejsc noclegowych badane są metodą reprezentacyjną raz w roku na formularzu KT-2.
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U.Nr 88, poz. 439, z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1030, z późn. zm.).
Dane uzyskane w badaniach są objęte tajemnicą statystyczną i są wykorzystywane wyłącznie do opracowań zbiorczych (art. 10 ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. - Dz.U. z 2012 r. poz. 591)
Dodatkowe informacje udzielane są przez pracowników Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, tel. 017 853-52-19 w. 216, 215, 214, e-mail: j.uchman@stat.gov.pl
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: 7 dni.
   
Tryb odwoławczy: Brak.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 238 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166 z późn. zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o wpis do ewidencji obiektów noclegowych.pdf
KT-1 Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego.pdf
KT-2 wykorzystanie turystycznego obiektu noclegowego.pdf
Wniosek o wpis do ewidencji obiektów noclegowych.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: