Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia w sprawach pozostających w zakresie właściwości Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektoniczno - Budowlany
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 400
fax. 58 66 88 402
Pierwszy Referat Architektury
III piętro, pokój nr 321, tel. 58 66 88 408, 58 66 82 407, 58 66 82 405
Dzielnice: Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie - Demptowo, Chylonia (po stronie południowej torów kolejowych), Cisowa (po stronie południowej torów kolejowych)
III piętro, pokój nr 320, tel. 58 66 88 405, 58 66 88 406, 58 66 88 403
Dzielnice: Chylonia (po stronie północnej torów kolejowych), Cisowa (po stronie północnej torów kolejowych), Port, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły

Drugi Referat Architektury
IV piętro, pokój nr 418, tel. 58 66 88 421, 58 66 88 407, 58 66 82 406, 58 66 82 404
IV piętro, pokój nr 423, tel. 58 66 88 424, 58 66 88 410, 58 66 88 414
Dzielnice: Wzgórze Św. Maksymiliana,Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja i Chwarzno - Wiczlino, Śródmieście, Kamienna Góra, Działki Leśne,

Trzeci Referat Architektury
III piętro, pokój nr 324, tel. 58 66 88 422, 58 66 88 427, 58 66 88 431, 58 66 88 433, 58 66 82 408
III piętro, pokój nr 322, tel. 58 66 88 415, 58 66 88 432
Dzielnice: Orłowo, Redłowo, Mały i Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa

Referat Zagospodarowania Przestrzennego
III piętro, pokój nr 325, tel. 58 66 88 430, 58 66 88 412, 58 66 88 413
III piętro, pokój nr 323, tel. 58 66 88 416, 58 66 88 425, 58 66 88 426
poniedziałek: 13:00-16:00, środa: 8:00-11:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia
  • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
  • Uwaga: Zaświadczenie nie jest informacją o terenie
   
Sposób załatwienia sprawy: Przyjęcie wniosku (ewentualnie uzupełnienie po otrzymaniu wezwania organu),wydanie zaświadczenia.
   
Opłaty:

17 zł od zaświadczenia podstawa prawna: ustawa z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2015, poz. 783 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z dn.28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. 2007, nr 187, poz.1330).
Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię, należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na rachunek PKO BP SA nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
W przypadku dokonywania przelewu przy tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach dot. lokali mieszkalnych.
Zwalnia się od opłaty skarbowej następujące podmioty: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego (wyłączenie w sprawach dot. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Proszę umieścić informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata. (0.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: 7 dni.
   
Tryb odwoławczy: Na wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
Ustawa
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: wniosek o zaświadczenie inne.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: