Nazwa usługi: Zwrot opłaty skarbowej
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Podatków Referat Księgowości Podatkowej
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 832, 58 66 88 830
fax. 58 62 00 448
parter, pokój nr 26.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
  • dokument potwierdzający niedokonanie czynności urzędowej o nie wydaniu zaświadczenia lub zezwolenia
  • oryginalny dowód zapłaty opłaty skarbowej albo uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia uzyskanie zwrotu opłaty skarbowej.
Dokumenty można również przesłać drogą pocztową.
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
   
Opłaty:

Brak

Płatność (0.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)
- Art. 9
- Art. 10
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: wniosek o zwrot opłaty skarbowej — nowy.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: