Nazwa usługi: Zwrot opłaty skarbowej
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Podatków
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 527-28-30
fax. 58 62 00 448
pokój nr 413.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • 1. Wypełniony i podpisany przez zleceniodawcę przelewu wniosek o zwrot opłaty skarbowej:
  • a) w przypadku osoby fizycznej – podpisany we własnym imieniu,
  • b) w przypadku osoby prawnej - podpisany przez osobę uprawnioną (KRS) lub pełnomocnika (pełnomocnik wnioskodawcy dołącza dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00zł za jego złożenie)
  • 2. Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej (oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej albo jego uwierzytelniona kopia; dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej wygenerowanego elektronicznie z internetowego systemu bankowego bez podpisu i stempla)
  • Ponadto, we wniosku należy wskazać gdzie był/miał zostać złożony wniosek o dokonanie czynności urzędowej/wydanie zaświadczenia/zezwolenia (pozwolenia, koncesji), za który wpłacono opłatę skarbową podlegającą zwrotowi. W przypadku zwrotu opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii), we wniosku należy oświadczyć, że dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa/prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie: (wskazać mocodawcę/pełnomocnika lub sygn. akt lub w jakiej sprawie zostało udzielone) nie został złożony w sądzie / organie administracji na terenie Gminy Gdynia w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
   
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o zwrot opłaty skarbowej można złożyć w następujący sposób:

- przesłać droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd
- umieścić korespondencję w całodobowej wrzutni na dokumenty znajdującej się w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24 czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-19.00,
- złożyć w kancelariach podawczych, zlokalizowanych w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24, obie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00,
- przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.
   
Opłaty:

Brak

Płatność (0.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)
- Art. 9
- Art. 10
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: wniosek o zwrot opłaty skarbowej.doc
wniosek o zwrot opłaty skarbowej.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: