Nazwa usługi: Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Gdyni
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 000
fax. 58 62 09 798

   
Wymagane dokumenty:
  • wypełniony formularz wniosku
   
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek można: złożyć w Kancelarii Ogólnej mieszczącej się na parterze, pok. 8 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:00 do 17:00, przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) lub przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - o ile wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

Dane mogą być odebrane przez Wnioskodawcę: drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP, poprzez pocztę tradycyjną, bezpośrednio w siedzibie urzędu.
O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
   
Opłaty:

Brak.

   
Czas załatwienia sprawy: Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony. Jeżeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.
   
Tryb odwoławczy: Brak.
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 205 poz. 1692)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: