Nazwa usługi: Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektoniczno - Budowlany
ulica Witolda Pileckiego 52/54
81-579 Gdynia
tel. 58 66 88 400
fax. 58 66 88 402
Pierwszy Referat Architektury III piętro, pokój nr 321, tel. 58 66 88 408, 58 66 82 407, 58 66 82 405 Dzielnice: Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie - Demptowo, Chylonia (po stronie południowej torów kolejowych), Cisowa (po stronie południowej torów kolejowych) III piętro, pokój nr 320, tel. 58 66 88 405, 58 66 88 406, 58 66 88 403 Dzielnice: Chylonia (po stronie północnej torów kolejowych), Cisowa (po stronie północnej torów kolejowych), Port, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły Drugi Referat Architektury IV piętro, pokój nr 418, tel. 58 66 88 421, 58 66 88 407, 58 66 82 406, 58 66 82 404 IV piętro, pokój nr 423, tel. 58 66 88 424, 58 66 88 410, 58 66 88 414 Dzielnice: Wzgórze Św. Maksymiliana,Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja i Chwarzno - Wiczlino, Śródmieście, Kamienna Góra, Działki Leśne, Trzeci Referat Architektury III piętro, pokój nr 324, tel. 58 66 88 422, 58 66 88 427, 58 66 88 431, 58 66 88 433, 58 66 82 408 III piętro, pokój nr 322, tel. 58 66 88 415, 58 66 88 432 Dzielnice: Orłowo, Redłowo, Mały i Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa
poniedziałek: : 13:00-16:00, środa:: 8:00-11:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony formularz
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania
  • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
  • ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
  • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami
  • w przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art.32 i 33 kpa) należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł)
   
Sposób załatwienia sprawy: Złożenie zgłoszenia-30 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych (ewentualny obowiązek uzupełnienie zgłoszenia po otrzymaniu postanowienia, nałożenie obowiązku przerywa bieg terminu 30 dni)
   
Opłaty:

Brak
Podstawa prawna: ustawa z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2015, poz. 783 z późn. zm.)

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z ustawą Prawo budowlane
   
Tryb odwoławczy: W przypadku sprzeciwu organu I instancji Wojewoda Pomorski za pośrednictwem Wydziału.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)
- Art. 71
Ustawa
Ustawa z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny: Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku (PB-18)
   
Formularze tradycyjne: zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: