Nazwa usługi: Zwrot wywłaszczonej nieruchomości
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Zwrotów i Odszkodowań
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 518, 58 66 88 933, 58 66 88 932, 58 66 88 931
fax. 58 66 88 156
pokój nr 402, 422, 425.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o zwrot nieruchomości (wniosek powinien być złożony przez wszystkich wywłaszczonych lub ich spadkobierców)
  • jeśli wniosek składają spadkobiercy wywłaszczonego – komplet dokumentów wykazujących następstwo prawne po wywłaszczonym w tym postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, akty poświadczenia dziedziczenia oraz dokumenty wskazujące na zmianę nazwiska
  • decyzja wywłaszczeniowa lub inny dokument na podstawie którego przeszła własność nieruchomości oraz inne dokumenty dot. wywłaszczenia
  • pełnomocnictwo – jeżeli wniosek jest wnoszony przez pełnomocnika.
   
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o zwrot nieruchomości wraz z załącznikami, należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni (lub przysłać pocztą).
Jeżeli właścicielem działek wskazanych we wniosku jest Gmina Miasta Gdyni organ zwraca się do Wojewody Pomorskiego o wyznaczenie organu właściwego do rozpoznania sprawy.
Organ prowadzący sprawę weryfikuje dokumenty załączone do wniosku oraz zbiera niezbędny materiał dowodowy.
Organ prowadzący sprawę przeprowadza wizję w terenie.
Rzeczoznawca majątkowy na zlecenie organu prowadzącego sprawę sporządza operat szacunkowy, w którym wskazuje wartość nieruchomości.
Organ prowadzący sprawę przeprowadza rozprawę z udziałem biegłego rzeczoznawcy.
Organ prowadzący sprawę wydaje decyzję administracyjną w przedmiocie zwrotu nieruchomości oraz w przedmiocie ewentualnego zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania bądź też nieruchomości zamiennej.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: W zależności od stopnia skomplikowania sprawy.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem organu I instancji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257, z późn. zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: załącznik - Wniosek o zwrot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: