Nazwa usługi: Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Zwrotów i Odszkodowań
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 518, 58 66 88 933, 58 66 88 932
fax. 58 66 88 156
pokój nr: 425, 422.

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość
  • jeśli wniosek składają spadkobiercy wywłaszczonego – komplet dokumentów wykazujących następstwo prawne po wywłaszczonym w tym postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, akty poświadczenia dziedziczenia oraz dokumenty wskazujące na zmianę nazwiska wraz z adresami zamieszkania spadkobierców
  • decyzja wywłaszczeniowa lub inny dokument na podstawie którego przeszła własność nieruchomości oraz inne dokumenty dot. wywłaszczenia lub odszkodowania
  • pełnomocnictwo – jeżeli wniosek jest wnoszony przez pełnomocnika.
   
Sposób załatwienia sprawy: wniosek o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni (lub przysłać pocztą), organ prowadzący sprawę weryfikuje dokumenty załączone do wniosku oraz zbiera niezbędny materiał dowodowy, rzeczoznawca majątkowy na zlecenie organu prowadzącego sprawę sporządza operat szacunkowy, w którym wskazuje wartość nieruchomości, organ prowadzący sprawę przeprowadza rozprawę z udziałem biegłego rzeczoznawcy, organ prowadzący sprawę wydaje decyzję administracyjną w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość oraz w przedmiocie ewentualnego zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania bądź też nieruchomości zamiennej.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: W zależności od stopnia skomplikowania sprawy.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem organu I instancji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: załącznik - Wniosek o odszkodowanie.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: