Nazwa usługi: Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, a także innych działań przy zabytku i na terenie wpisanym do rejestru zabytków lub w otoczeniu zabytku
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 88 343, 58 66 88 342
fax. -
pokój nr 523, 524.
Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie pozwolenia konserwatorskiego
  • dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością
  • dokumentacja projektowa lub rysunkowa wraz z opisem
   
Sposób załatwienia sprawy: 1. Złożenie wniosku.
2. Sprawdzenie zasadności i kompletności wniosku.
3. Postanowienie w sprawie usunięcia nieprawidłowości w przypadku niekompletnego wniosku.
4. Wydanie decyzji /pozwolenia konserwatorskiego.
   
Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 82 zł.
W przypadku dokonywania przelewu przy tytule wpłaty należy podać:
informację, że jest to opłata skarbowa,
sprawę, w której wnoszona jest opłata.

Zwalnia się od opłaty skarbowej następujące podmioty:
jednostki budżetowe,
jednostki samorządu terytorialnego,
organizacje pożytku publicznego (wyłącznie w sprawach dot. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Opłacie skarbowej nie podlegają sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego.
W przypadku gdy wniosek składa osoba inna niż właściciel zabytku należy do wniosku dołączyć stosowne upoważnienie do reprezentowania w sprawie. Za przedłożenie takiego upoważnienia w oryginale, należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Za przedłożenie kopii upoważnienia potwierdzonej za zgodność z oryginałem opłata wynosi 22 zł.

informacja, że jest to opłata skarbowa, oraz sprawa, w której wnoszona jest opłata (82.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca. W przypadku spraw bardziej zawiłych - do 2 miesięcy.
   
Tryb odwoławczy: Organem odwoławczym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)
- Art. 36 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz. 987)
Ustawa
Ustawa z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)
- Art. 39 ust. 1
Inne
§ 1 pkt 5 Porozumienia zawartego dn. 12 czerwca 2012 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Gdyni w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Gdyni (Dz. Urzędowy Woj. Pomorskiego z dn. 12 czerwca 2012 r. poz. 2034)
Ustawa
Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
- Art. 104
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 54573_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: