Nazwa usługi: Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, a także innych działań przy zabytku i na terenie wpisanym do rejestru zabytków lub w otoczeniu zabytku
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 88 343, 58 66 88 342
fax. -
pokój nr 523 Adres do korespondencji: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • - wniosek o wydanie pozwolenia konserwatorskiego
  • - dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z tego zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem
  • - projekt budowlany, część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na obszar wpisany do rejestru zabytków albo program robót budowlanych / projekt umieszczenia na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych / program podejmowania innych działań przy zabytku (2 egzemplarze)
   
Sposób załatwienia sprawy: 1. Złożenie wniosku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni.
2. Sprawdzenie zasadności i kompletności wniosku.
3. Postanowienie w sprawie usunięcia nieprawidłowości w przypadku niekompletnego wniosku.
4. Wydanie decyzji /pozwolenia konserwatorskiego.
   
Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 82 zł.
Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłatę należy wnosić na rachunek Urzędu PKO Bank Polski S.A.
nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

W przypadku dokonywania przelewu przy tytule wpłaty należy podać:
- informację, że jest to opłata skarbowa,
- sprawę, w której wnoszona jest opłata.

Zwalnia się od opłaty skarbowej następujące podmioty:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego (wyłącznie w sprawach dot. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
- osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Opłacie skarbowej nie podlegają sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego

W przypadku gdy wniosek składa osoba inna niż właściciel zabytku należy do wniosku dołączyć stosowne upoważnienie do reprezentowania w sprawie. Za przedłożenie takiego upoważnienia w oryginale należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

informacja, że jest to opłata skarbowa, oraz sprawa, w której wnoszona jest opłata (82.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca. W przypadku spraw bardziej zawiłych - do 2 miesięcy.
   
Tryb odwoławczy: Organem odwoławczym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)
- Art. 36 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenie
Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1265)
Ustawa
Ustawa z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)
- Art. 39 ust. 1
Inne
§ 1 pkt 5 Porozumienia zawartego dn. 12 czerwca 2012 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Gdyni w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Gdyni (Dz. Urzędowy Woj. Pomorskiego z dn. 12 czerwca 2012 r. poz. 2034)
Ustawa
Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1491)
- Art. 104
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: wniosek o wydanie pozwolenia.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: