Nazwa usługi: Najem i użyczenie pomieszczeń użytkowych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 944
fax. 58 66 88 502
IV piętro, pokój nr 431.
poniedziałek: 12:00 - 16:00, środa: 13:00 - 16:00, piątek: 8:00 - 10:30

   
Wymagane dokumenty:
  • Dla osoby prawnej: dokumenty rejestrowe (wypis z KRS, umowa spółki cywilnej), dokument o nadaniu nr NIP, REGON, dla stowarzyszeń i innych organizacji społecznych: statut, poświadczenie rejestracji w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
   
Sposób załatwienia sprawy:
   
Opłaty:   
Czas załatwienia sprawy:
   
Tryb odwoławczy: Prezydent Miasta Gdyni
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.09.2004 r. w/s sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108)
Ustawa
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93)
Ustawa
Ustawa z dnia 8.03.1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591)
Ustawa
Ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903)
Ustawa
Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873)
Inne
akty prawa miejscowego
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: