Nazwa usługi: Likwidacja działalności dot. wykonywania krajowego transportu drogowego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 725
fax. 58 66 88 702
II piętro, pokój nr 220.
poniedziałek - piatek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Zgłoszenie likwidacji licencji na transport drogowy przewóz rzeczy składa się wraz z otrzymaną wcześniej licencją na w/w działalność.
   
Sposób załatwienia sprawy: Od 1 lipca 2006r firmy prowadzące działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) zobowiązane są uzyskać licencje na wykonywanie transportu drogowego przewóz rzeczy.
Na podstawie w/w dokumentów organ wydaje decyzję administracyjną w sprawie likwidacji licencji. W/w decyzję można odebrać osobiście w pok. 220 lub może być doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).
   
Opłaty:

Brak.

   
Czas załatwienia sprawy: Do 14 dni od dary zgłoszenia likwidacji.
   
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1265)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 39649_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: