Nazwa usługi: Zmiana decyzji o warunkach zabudowy
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektoniczno - Budowlany
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 400
fax. 58 66 88 402
Referat Zagospodarowania Przestrzennego III piętro, pokój nr 325, tel. 58 66 88 430, 58 66 88 412, 58 66 88 413 III piętro, pokój nr 323, tel. 58 66 88 416, 58 66 88 425, 58 66 88 426
poniedziałek: 13:00 - 16:00, sroda: 8:00 - 11:00

   
Wymagane dokumenty:
  • wypełniony formularz elektroniczny
  • pisemna zgoda stron postępowania na zmianę decyzji
  • 2 egz. mapy dla celów informacyjnych z uzbrojeniem podziemnym terenu, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy oraz obszar, na który wnioskowana inwestycja będzie oddziaływać (wyznaczony w odległości nie mniejszej niż 3-krotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50m) – mapy do nabycia w pok. 306
  • w zależności od zakresu zmian-załącznik graficzny
  • w zależności od zakresu zmian-warunki techniczne gestorów sieci infrastruktury technicznej
  • w zależności od rodzaju inwestycji-decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  • w przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art. 32 i 33 kpa), należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł)
   
Sposób załatwienia sprawy: Złożenie wniosku i ewentualne uzupełnienie po otrzymaniu wezwania. Interesant otrzymuje zawiadomienie o wszczęciu postępowania, a następnie decyzję rozstrzygającą w sprawie
   
Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej.
Podstawa prawna: ustawa z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2015, poz. 783 z póź. zm.)

Płatność (0.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.
   
Tryb odwoławczy: Organ odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku za pośrednictwem Wydziału - zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1589)
Ustawa
Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)
- Art. 4 ust. 2 pkt 2
- Art. 59 ust. 1
- Art. 60 ust. 1
- Art. 61 ust. 1
- Art. 53 ust. 3
- Art. 53 ust. 4
- Art. 54 i
- Art. 55 w związku z
- Art. 64 ust. 1 w/w ustawy
Ustawa
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588)
Ustawa
ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: zmiana wz.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: