Nazwa usługi: Wydanie, zmiana lub wtórnik zezwolenia na wykonywanie krajowego regularnego i regularnego specjalnego przewozu osób
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 725
fax. 58 66 88 702
II piętro, pokój nr 220, Kancelaria Ogólna w holu głównym, na parterze
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
 • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi
 • zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach
 • cennik
 • wykaz pojazdów z określeniem ich liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy
 • dowód uiszczenia opłaty
 • upoważnienie w przypadku gdy wniosek składa osoba nie będąca właścicielem firmy
 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
 • informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu (dot. specjalnego przewozu osób)
 • oświadczenie o zwrocie dokumentu w przypadku odnalezienia (dot. wniosku o wtórnik zezwolenia)
 • dokument potwierdzający fakt utraty zezwolenia (dot. wniosku o wtórnik zezwolenia)
 • wypełniony formularz elektroniczny
 • kserokopia/skan licencji (oryginał do wglądu).
   
Sposób załatwienia sprawy: Podjęcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na linie komunikacyjne o długości do 100 km, w szczególności w zakresie zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania, zmiany godzin odjazdów z poszczególnych przystanków powinno być poprzedzone analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób.

Po weryfikacji dokumentów organ podejmuje decyzję administracyjną o wydaniu/zmianie/wydaniu wtórnika zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym wraz z wnioskowaną liczbą wypisów.
   
Opłaty:

Za wydanie zezwolenia do 1 roku: obszar gminy 100 zł, obszar powiatu 250 zł, obszar wykraczający poza granice jednego powiatu 350 zł. Do 2 lat: obszar gminy 150 zł, obszar powiatu 300 zł, obszar wykraczający poza granice jednego powiatu 400 zł. Do 3 lat:
obszar gminy 200 zł, obszar powiatu 350 zł, obszar wykraczający poza granice jednego powiatu 450 zł. Do 4 lat: obszar gminy 250 zł, obszar powiatu 450 zł,
obszar wykraczający poza granice jednego powiatu 550 zł. Do 5 lat:
obszar gminy 300 zł, obszar powiatu 550 zł,
obszar wykraczający poza granice jednego powiatu 600 zł.
Za wydanie zezwolenia (dot. specjalnego przewozu osób):
do 1 roku: obszar gminy 50 zł, obszar powiatu 125 zł, obszar wykraczający poza granice jednego powiatu 175 zł. Do 2 lat: obszar gminy 75 zł, obszar powiatu 150 zł, obszar wykraczający poza granice jednego powiatu 200 zł. Do 3 lat:
obszar gminy 100 zł, obszar powiatu 175 zł, obszar wykraczający poza granice jednego powiatu 225 zł. Do 4 lat: obszar gminy 125 zł, obszar powiatu 225 zł, obszar wykraczający poza granice jednego powiatu 275 zł. Do 5 lat:
obszar gminy 150 zł, obszar powiatu 275 zł, obszar wykraczający poza granice jednego powiatu 300 zł.
Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia - Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta: NORDEA BANK POLSKA S.A. I/O GDYNIA 44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 - z dopiskiem " zezwolenia/zmiana zezwolenia/wtórnik wypisu z zezwolenia na przewozy regularne"
Opłata skarbowa 17 zł. Opłatę można uiścić w kasie UM Gdyni sala obsługi mieszkańców lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta S.A. I/O GDYNIA
73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 - z dopiskiem "opłata za upoważnienie/pełnomocnictwo".

Zezwolenia/zmiana zezwolenia/wtórnik wypisu z zezwolenia na przewozy regularne (0.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.
   
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1265)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 20156_fileot.doc
20147_fileot.doc
zez.regul..doc
20152_fileot.doc
20149_fileot.doc
20155_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: