Nazwa usługi: Deklaracja wysokości lub zmiany wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości osób prawnych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Dochodów
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 261, 58 668 88 824
fax. 58 62 00 448
wymiar podatkowy pokój nr 410, 417
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
  • składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku
  • odpowiednio skorygować deklaracje w sytuacji, gdy w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia
   
Sposób załatwienia sprawy: Deklaracje na podatek od nieruchomości oraz ich korekty można złożyć w następujący sposób:
- w kancelarii ogólnej mieszczącej się na parterze Urzędu w holu głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00,
- przesłać drogą pocztową na adres Urzędu,
- przesłać drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd. Aby skorzystać z Cyfrowego Urzędu, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego ePUAP.

Kwotę obliczonego w deklaracji podatku należy podzielić na 12 rat i wpłacać w terminie: I rata do 31 stycznia, raty II-XII do 15 każdego miesiąca. W przypadku dokonywania wpłaty po terminie, do kwoty wpłaty należy doliczyć odsetki liczone od terminu płatności do dnia dokonania wpłaty. Odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej (odsetek nie nalicza się, gdy nie przekraczają one wartości 8,70 zł).

Podatek jest płatny na indywidualny numer konta bankowego wskazany w zawiadomieniu przesłanym do podatnika.
Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni. W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.
W pozostałych przypadkach wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miasta Gdyni:
PKO Bank Polski S.A.:
36 1440 1026 0000 0000 0033 4995
   
Opłaty:

Nie dotyczy.

   
Czas załatwienia sprawy: Nie dotyczy.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Prezydenta Miasta Gdyni.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 716, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613, z późn. zm.)
Inne
Obowiązujące uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Gdyni - obowiązujące na każdy rok podatkowy.
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny: Musisz się zalogować aby wypełnić formularz elektroniczny
   
Formularze tradycyjne: Nowy wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DP-1- obowiązujący po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.pdf
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DP-1.pdf
   
Dokumenty dodatkowe: rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek.pdf
stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2013.rtf
stawki podatku od nieruchomości obowiązujace w roku 2012.rtf
stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2011.rtf
stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2010.rtf
stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2009.rtf
stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2008.rtf
76970_fileot.pdf
stawki podatku od nieruchomości w roku 2015.pdf
105819_fileot.pdf
stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2017.pdf
stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2016.pdf
stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2015.pdf
stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2014.pdf
   
Usługi powiązane: