Nazwa usługi: Zgłoszenie nieruchomości lub zmian w posiadanych nieruchomościach dla celów podatku rolnego osób fizycznych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Dochodów
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 266
fax. 58 62 00 448
pokój nr 407.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • podatnicy będący osobami fizycznymi są obowiązani złożyć informacje w sprawie podatku rolnego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub od dnia zaistnienia zmian powodujących obniżenie lub podwyższenie wysokości należnego podatku rolnego
   
Sposób załatwienia sprawy: Po otrzymaniu informacji Prezydent Miasta Gdyni wyda decyzję w sprawie wysokości podatku rolnego. Będzie tam określona wysokość podatku oraz terminy i wysokość rat w jakich należy podatek ten uiszczać.

W przypadku dokonywania wpłaty po terminie, do kwoty wpłaty należy doliczyć odsetki liczone od terminu płatności do dnia dokonania wpłaty.
Odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej (odsetek nie nalicza się, gdy nie przekraczają one wartości 8,70 zł).

Podatek jest płatny na indywidualny nr konta bankowego wskazany w decyzji podatkowej.
Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni. W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.

W stosunku do podatników, którzy nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania należności podatkowych, po uprzednim wezwaniu do zapłaty, wszczynana będzie egzekucja administracyjna.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstwa rolnego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt (q) żyta od 1 ha przeliczeniowego. Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (4 okręgi podatkowe w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych).

Natomiast grunty o powierzchni od 1 ha, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza są opodatkowane podatkiem rolnym według stawki wynoszącej równowartość pieniężną 5 dt (q) żyta od 1 ha, obliczonej według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski.
   
Opłaty:

Nie dotyczy.

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z przepisami.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Prezydenta Miasta Gdyni.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256)
Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz. U. z 2019 r. Nr 143 poz. 1614)
Inne
Uchwała Nr XVI/359/16 z dnia 27 stycznia 2016 w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny
Inne
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 r. - dla każdego roku podatkowego wydawany jest odrębny komunikat Prezesa GUS
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1105)
Inne
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 r. - dla każdego roku podatkowego wydawany jest odrębny komunikat Prezesa GUS
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Informacja w sprawie podatku rolnego.pdf
ZIR-3.pdf
IR-1.pdf
ZIR-1.pdf
ZIR-2.pdf
   
Dokumenty dodatkowe: Komunikat -p.rolny.pdf
Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta.pdf
   
Usługi powiązane: