Nazwa usługi: Deklaracja wysokości lub zmiany wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym od osób prawnych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Dochodów
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 836
fax. 58 620 04 48
pokój nr 407.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • podatnicy zobowiązani są: składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej sprawy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku
  • odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia
   
Sposób załatwienia sprawy: Obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
W przypadku dokonywania wpłaty po terminie, do kwoty wpłaty należy doliczyć odsetki liczone od terminu płatności do dnia dokonania wpłaty. Odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej (odsetek nie nalicza się, gdy nie przekraczają one wartości 8,70 zł). Podatek jest płatny na indywidualny numer konta bankowego wskazany w zawiadomieniu przesłanym do podatnika.

Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni. W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji. W pozostałych przypadkach wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miasta Gdyni:
PKO Bank Polski S.A.: 36 1440 1026 0000 0000 0033 4995

W stosunku do podatników, którzy nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania należności podatkowych, po uprzednim wezwaniu do zapłaty, wszczynana będzie egzekucja administracyjna.
Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstwa rolnego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt (q) żyta od 1 ha przeliczeniowego. Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (4 okręgi podatkowe w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych).

Natomiast grunty o powierzchni od 1 ha, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza są opodatkowane podatkiem rolnym według stawki wynoszącej równowartość pieniężną 5 dt (q) żyta od 1 ha, obliczonej według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski.
   
Opłaty:

Nie dotyczy.

   
Czas załatwienia sprawy: W zależności od rodzaju załatwionej sprawy.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Prezydenta Miasta Gdyni.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019r., poz. 1256)
Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 900, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz. U. z 2001r., Nr 143, poz. 1614)
Inne
Uchwała Nr XVI/359/16 z dnia 27 stycznia 2016 w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny
Inne
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 r.
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1105)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: ZDR-2.pdf
DR-1.pdf
ZDR-1.pdf
   
Dokumenty dodatkowe: deklaracja na podatek rolny.pdf
komunikat prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r.pdf
Komunikat-cena cena skupu żyta.pdf
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego -Rolny.pdf
Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2013r..pdf
Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015r..pdf
   
Usługi powiązane: