Nazwa usługi: Deklaracja wysokości lub zmiany wysokości zobowiązania podatkowego w podatku leśnym od osób prawnych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Podatków Referat Wymiaru Podatków
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 836
fax. 58 62 00 448
pokój nr 407.

   
Wymagane dokumenty:
  • podatnicy zobowiązani są: składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej sprawy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku
  • odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia
   
Sposób załatwienia sprawy: Deklarację w sprawie podatku leśnego można złożyć w następujący sposób:
- przesłać droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP znajdującej się pod adresem ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd
- umieścić korespondencję w całodobowych wrzutniach na dokumenty znajdujących się w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24,
- złożyć w kancelariach podawczych, zlokalizowane w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24, obie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00,
- przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, firm kurierskich, paczkomatu Inpost.

Obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do dnia 15 każdego miesiąca.

W przypadku dokonywania wpłaty po terminie, do kwoty wpłaty należy doliczyć odsetki liczone od terminu płatności do dnia dokonania wpłaty.
Podatek jest płatny na indywidualny numer konta bankowego wskazany w piśmie informacyjnym przesyłanym na prośbę podatnika.

Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni. W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.
W pozostałych przypadkach wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miasta Gdyni:
PKO Bank Polski S.A. w Gdyni:
36 1440 1026 0000 0000 0033 4995.

W przypadku niezłożenia deklaracji na podatek leśny lub korekty deklaracji na podatek leśny organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe oraz wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku leśnym.
W stosunku do podatników, którzy nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania należności podatkowych, po uprzednim wezwaniu do zapłaty, wszczynana będzie egzekucja administracyjna.

Podstawą do naliczenia podatku leśnego jest średnia cena sprzedaży drewna, ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Dla lasów chronionych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, kwota ta ulega obniżeniu o 50%.
   
Opłaty:

Nie dotyczy.

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z przepisami.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Prezydenta Miasta Gdyni.
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126 z późn. zm.)
Inne
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.
Inne
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.
Ustawa
Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888)
Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)
Inne
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: DL-1.pdf
ZDL-1.pdf
ZDL-2.pdf
   
Dokumenty dodatkowe: Deklaracja na podatek lesny DL-1.pdf
komunikat -p.leśny.pdf
Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta.pdf
Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.pdf
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.pdf
Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r..pdf
   
Usługi powiązane: