Nazwa usługi: Praktyka zawodowa dla studentów
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Kadr i Szkoleń
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 668 87 96
fax.
Wydział Kadr i Szkoleń
pokój 435
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • imienne skierowanie wydane przez dziekana wydziału uczelni z programem praktyk
  • indywidualna polisa ubezpieczeniowa od NNW na czas praktyki (w razie gdy uczelnia nie zapewnia ubezpieczenia studentom)
  • umowa o studencką praktykę zawodową – zawarta pomiędzy Urzędem a Uczelnią. (zarządzenie nr 14789/14/IV/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 maja 2014 r.)
   
Sposób załatwienia sprawy: Formalności związane z zapewnieniem praktyki studentom wyższych uczelni w komórkach organizacyjnych UM Gdyni (szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych i szkolenie z zakresu bhp).
   
Opłaty:

Brak.

   
Czas załatwienia sprawy: W terminie zgodnym z umową zawartą pomiędzy Uczelnią a Urzędem Miasta Gdyni i na podstawie imiennego skierowania wydanego przez dziekana uczelni.
   
Tryb odwoławczy: Brak.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012r., Nr 572, z późn. zm.)
- Art. 9, ust. 3, pkt. 1
- Art. 168a, ust. 1, 2, pkt. 5
Ustawa
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014r., poz. 1370)
- par. 4, ust. 1, pkt. 11
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny: Musisz się zalogować aby wypełnić formularz elektroniczny
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: